Stiftelsen
Natur & Hälsa

Om-Stiftelsen

Motivet till att Insamlingsstiftelsen Natur och hälsa bildas grundar sig på omfattningen av den psykiska ohälsan idag och den erfarenhet och forskning som vuxit fram under de senaste 100 åren. Den psykiska ohälsan är vår tid största samhällsutmaning. Sammanställningar gjorda av Institutet för hälsoekonomi (IHE) och Ramböll visar att samhällskostnaderna för psykisk ohälsa överstiger samhällets kostnader för alkohol och tobak (160, 100 respektive 30 miljarder per år).

Sverige har haft perioder med ökande psykisk ohälsa tidigare till exempel kring sekelskiftet 1800–1900. Det ledde då bland annat till en omfattande konsumtion av alkohol. Svenska folket var på god väg att supa ihjäl sig. Samhället svarade med en allt strängare alkohollagstiftning. Den starka framväxten av olika folkrörelser till exempel: frikyrkorna, arbetarrörelsen, nykterhetsrörelsen, friluftsfrämjandet, idrottsrörelsen och scoutrörelsen m.fl. erbjöd samtidigt nya möjligheter till samvaro och värdeskapande aktiviteter. Sannolikt bidrog detta till att den psykiska ohälsan minskade. De flesta av dessa föreningar och samfund finns än idag men medlemstalen för många av dem är stadigt fallande. Under första världskriget drabbades många soldater av ”skyttegravsskräck” (Idag kallat Posttraumatiskt Stressyndrom PTSD). Många metoder prövades och man fann att vistelse och arbete på lantgård och medicinskt bemannade terapiträdgårdar kunde förbättra veteranernas hälsa dramatiskt. Erfarenheterna var de samma efter andra världskriget. I USA och Kanada finns fortfarande institutioner och system med naturunderstödda insatser för veteraner med psykisk ohälsa. Alla USA:s krig har genererat nya deltagare.

Forskningen har kunnat visa att naturbaserade interventioner fungerar väl när det gäller förebyggande, behandling och rehabilitering av stressrelaterad psykisk ohälsa. En viktig del som framhålls är att deltagarna slipper drabbas av biverkningar.Orsakerna till problemen hos individen med stressbetingad psykisk ohälsa är sannolikt flera och samverkande. Det finns ingen enskild insats som hjälper alla utan både förebyggande och behandlande insatser anpassas till patientens bakgrund, situation och behov.

Traditionella medicinska metoder, psykoterapi t ex KBT och multimodala rehabiliteringsinsatser har en given plats vid psykisk ohälsa men många patienter behöver ytterligare alternativ. Stiftelsen avser att främja alla typer av initiativ som kan stimulera såväl forskning om naturbaserade interventioner som spridning och användning av resultaten. Det finns även ökande evidens för naturunderstödda insatser för andra diagnosgrupper än stressbetingad ohälsa men i första skedet vill insamlingsstiftelsen Natur och Hälsa använda insamlade medel för att, som det står i stiftelseurkunden:

1. Främja skapandet av en ny hälsovård med uppgift att erbjuda deltagare med psykisk ohälsa högkvalitativ behandling av medicinskt utbildad och legitimerad personal i en dokumenterat ändamålsenlig naturmiljö där såväl övrig personal som i vården deltagande djur uppfyller alla de utbildnings- och kompetenskrav som kan ställas.

2. Främja löpande analys av vilka specifika behovsgrupper som kan omfattas av insatser enligt ändamål 1 men inledningsvis gäller hotande eller konstaterat utmattningssyndrom.

Fält_Ovanifrån

MNT

Medicinsk Naturunderstödd Terapi (MNT) är samlingsnamn för medicinska behandlingsformer som använder natur och djur som behandlingsmiljö. Två former Trädgårdsterapi och Hästunderstödd terapi (HUT) har starkt forskningsstöd och det finns även ökande kunskap om värdet av specialutbildade terapihundar.  Anläggningar som bedriver eller kommer att bedriva MNT skall ha höga krav på miljö, djurhållning, medicinsk kompetens och behandlingsupplägg. Personalen skall ha legitimation och dokumenterad erfarenhet av rehabilitering och läkarkompetens skall finnas att tillgå vid behov.

HD_logo_100x100

De får smärtlindring på  hästryggen i Kullabygden

Magnus och Yvonne Liljeroos är båda sjukgymnaster och deras företag Vita villan kan sedan i våras erbjuda hjälp åt långvariga smärtpatienter. När region Skåne handlade upp multimodal smärtrehab vann Vita villan och numera har man vid sidan om Helsingborg också öppnat mottagningar i Landskrona och Ängelholm.

HD_4x5

FAQs

Utdrag av statliga rapporter

Samhällets kostnader för sjukdomar år 2017

Ojämlikhet i psykisk hälsa i Sverige

Psykisk ohälsa bakom nästan hälften av alla pågående sjukskrivningar

Fler individer fast i långa sjukskrivningar

Sämre psykisk hälsa bland unga i Sverige än i övriga Norden

Bäääbisar-1

Kontakta oss!

Insamlingsstiftelsen Natur och hälsa

Tel: +46 706 25 85 84
Email: info@naturochhalsa.se

Garverivägen 9, 448 31 FLODA, Sverige, SE

Bankgiro: 5433-9338