Arbetsmetod

Medicinsk Naturunderstödd Terapi (MNT) är samlingsnamn för medicinska behandlingsformer som använder natur och djur som behandlingsmiljö. Två former Trädgårdsterapi och Hästunderstödd terapi (HUT) har starkt forskningsstöd och det finns även ökande kunskap om värdet av specialutbildade terapihundar.  Anläggningar som bedriver eller kommer att bedriva MNT skall ha höga krav på miljö, djurhållning, medicinsk kompetens och behandlingsupplägg. Personalen skall ha legitimation och dokumenterad erfarenhet av rehabilitering och läkarkompetens skall finnas att tillgå vid behov.

Skrattande_Flicka

Miljön

Miljön ska innehålla flera natur-/trädgårdsrum, med varierat innehåll och storlek, för gruppen att samlas och för möjlighet till avskildhet. Växtligheten ska vara väletablerad och inkludera markvegetation, buskar och träd. Det ska finnas möjlighet till odling. Det kan exempelvis vara grönsaksland, odlingslådor och/eller krukodling.

Det ska finnas både soliga och skuggiga platser. De olika trädgårds- eller naturrummen, de åtta karaktärerna, är utformade så att de lockar till vila alternativt aktivitet. Det innebär en möjlighet för deltagaren att söka upp en miljö eller aktivitet som svarar mot den inre sinnesstämning som vederbörande befinner sig i för tillfället eller har behov av att vistas i. Miljön blir då en slags härbärgerande famn för deltagaren att vila i med sina upplevelser. En stark metafor för utveckling och process utgör naturens ständiga växande och årstidernas växlingar genom signalen att växt och förändring är möjlig.
Närhet till skog, naturreservat eller strand är en klar fördel och flera av karaktärerna kan samsas i samma naturrum.

8 karaktärer

1. Rofylldhet

Det ska vara "socialt tyst", det vill säga inga störande ljud från omgivningen (exempelvis från radio eller andra medier) eller buller ska förekomma. Samtal ska vara lågmälda. Ljud från vind, vatten, fåglar och insekter.

2. Orörd Natur

Det har visat sig att vildvuxen natur där naturelement dominerar över byggnationer och vägar har en lugnande effekt på oss. Stenar, mossa, gamla stigar för med sig mystik och associationer till de gamla sägnerna. 

3. Artrikedom

Landskapet ska erbjuder en mångfald av djur- och växtarter, inklusive bär, svampar, fjärilar, fåglar och blommor.

4. Rymd

En vilsam känsla av att ”komma in i en annan värld”, en sammanhållen helhet, som en bokskog, en havsstrand, en plats dit eremiten kan söka sig för reflektion.

Spacer

5. Vidd

En egenskap knuten till gröna, öppna allmänningar och ängar. En vacker vy med bra utsikt över det som händer här.

6. Skydd

En trygg tillflykt där man kan koppla av och vara sig själv i "social tystnad". En plats dit man lätt kan ta till sig som sin egen. Gärna med tillgängliga men avskilja bakdörrar/ reträttvägar om ensamheten hotar att brytas.

7. Samvaro & Möten

Egenskap knuten till möten mellan människor, för trevnad, umgänge och sociala kontakter. Aktiviteter som dans, musik och matlagning och måltid.

8. Kultur & Tradition

Anknytning till landsbygdens traditioner i form av materialval, former, placeringar och färger både inomhus och utomhus utan att bli museum. Skapar trygghet.

Flicka

Trädgårdsterapi

I dagens moderna samhälle spelar livsstilsrelaterade sjukdomar en allt viktigare roll som orsak till dålig hälsa. Som huvudsakliga bidragande faktorer nämns vanligtvis ett allt mer stillasittande liv och en alltmer stressande existens i både arbete och privatliv (Nilsson et al. 2011a). Dessa är allvarliga samhällsproblem som kräver nya lösningar i form av alternativa vägar för att förebygga sjukdomar och främja god hälsa. Brist på fysisk aktivitet och stress har lett till en ökad förekomst av sjukdomar där traditionell medicinering endast hjälper till att minska symtomen men inte hanterar grundorsakerna till ohälsa och försämrad livskvalitet.

Att bo i och få tillgång till miljöer som innehåller naturliga element som skogar, parker och trädgårdar har presenterats i 30 år på grund av dess potential att stimulera människors hälsa och välbefinnande. Under åren har ett oberoende forskningsområde utvecklats, som behandlar frågor som försöker förklara och dokumentera hälsoeffekterna av tillgång till och aktiviteter i naturen, delvis för att utarbeta planering och politiska rekommendationer om hur denna kunskap kan användas i praktiken. Ämnet är tvärvetenskapligt och lockar forskare från olika discipliner som miljöpsykologi, landskapsarkitektur, skogsbruk, folkhälsovetenskap och epidemiologi.

Patrik Grahn,
Swedish University of Agricultural Sciences, Alnarp

Läs mer >

Hästar

HUT  Hästunderstödd Terapi

Vid hästunderstödd terapi är hästen och dess miljö en tilläggsfaktor i den terapeutiska insatsen. Insatserna med Hästunderstödd terapi är alltså baserade på medicinska behandlingsmodeller som tagits in i stall- och gårdsmiljön. Hästen skapar förutsättningar att utveckla relationskompetens, ge omvårdnad, ta sig an utmaningar och ge erfarenheter av att lyckas (Julius et al 2012). Sysslor i förbindelse med hästskötsel innebär därutöver fysiska aktivitetsnivåer som kan anpassas för varje individ. Alla sysslor vid hästskötsel har en mening.

Beröring mellan levande varelser har en särskilt stark inverkan på hälsoläget och som reducering av negativ stress (Julius 2012, Uvnäs Moberg 2008). Med hästen blir beröringsmöjligheterna otaliga, från att klappa den till att sitta på och låta sig bäras under en ritt i skogen. Berörings- och relationsvariablerna ger hästunderstödd terapi unika möjligheter att påverka hälsoläget både fysiskt och psykiskt.

 HUT – modeller tillämpade vid psykisk ohälsa har ett salutogent perspektiv. Fokus ligger på att stödja funktionssvikt i en frisk miljö utanför institutionen samt att erbjuda meningsfulla uppgifter med och runt hästarna och i deras miljö. HUT erbjuder multidimensionell och multimodal inverkan på individen i en holistisk rehabilitering (Silfverberg & Tillberg 2008).

Margareta Håkanson,
Leg sjukgymnast, med lic. Organisationen för Hästunderstödda Insatser.

Läs mer >

Kontakta oss!

Insamlingsstiftelsen Natur och hälsa

Tel: +46 706 25 85 84
Email: info@naturochhalsa.se

Garverivägen 9, 448 31 FLODA, Sverige, SE

Bankgiro: 5433-9338